Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

Akým spôsobom a ktoré priestupky odškodňujeme?

Priestupky spôsobené našími klientmi odškodňujeme v zmysle platnej internej smernice, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o spolupráci. V zmysle internej smernice poskytujeme klientom finančné odškodnenie na základe sľubu odškodnenia. Podmienky sľubu odškodnenia:

  • Sľub odškodnenia sa vzťahuje výhradne na Motorové vozidla kategórie M1 a N1 a na motocykle
  • Sľub odškodnenia sa nevzťahuje na motorové vozidlá s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3500kg
  • Sľub odškodnenia sa nevzťahuje na nákladné motorové vozidlá
  • Sľub odškodnenia sa vzťahuje iba na priestupky spáchané na území Slovenskej Republiky
  • Sľub odškodnenia platí počas celej účinnosti Zmluvy o spolupráci, ktorej účinnosť nastane najskôr dňom nasledujúcim po dni uhradenia Odmeny za Poskytovanú činnosť alebo dňom definovaným v internom informačnom systéme Spoločnosti.
  • Nárok na náhradu Škody v zmysle sľubu odškodnenia podľa Zmluvy nevznikne, pokiaľ klient neuhradil Odmenu za Poskytovanú činnosť včas a riadne.

Náš klient má nárok na odškodnenie Priestupku iba v prípade ak bol Priestupok riadne zistený a uhradený a súčasne iba ak bol Priestupok riadne zdokumentovaný. Za riadne zdokumentovaný Priestupok sa rozumie taký Priestupok, kde je čitateľne odfotografované alebo naskenované potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu a blok pokuty nezaplatenej na mieste (v prípade pokuty udelenej Mestskou políciou blok pokuty nezaplatenej na mieste). Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie Priestupku je potvrdenie o zaplatení tohto priestupku (poštová poukážka, pokutový blok alebo výpis z bankového účtu).

Ďalšou možnosťou je odškodnenie Priestupku prejednaného v správnom konaní. Výška odškodnenia je stanovená rovnako podľa nižšie uvedenej tabuľky. Klient neznáša náklady na strane Spoločnosti v súvislosti s obhajobou pred správnym orgánom. V prípade, že sa Partner do správneho konania odvolal na základe výslovného odporúčania Spoločnosťou a nastane povinnosť platiť vyššiu pokutu ako mal možnosť uhradiť v blokovom konaní, bude odškodnený do takej výšky, aby jeho účasť na pokute nebola vyššia ako by bola v Blokovom konaní.

Výška odškodnenia pokút uhradených v blokovom konaní:


Výšky pokuty Výška odškodnenia
skupina A
Výška odškodnenia
skupina B
1-20 € 85% 50%
21-60 € 80% 50%
61-140 € 75% 50%
141-200 € 70% 50%
201-300 € 65% 50%
301-400 € 60% 50%
401-520 € 55% 50%
521 € a viac 50% 50%

Príklad: v prípade, že náš klient spôsobil priestupok zaradený do skupiny A za ktorý zaplatil pokutu vo výške 60,- €, bude odškodnený vo výške 80% z výšky pokuty, t.j. 48,-€


Rozsah Priestupkov týkajúci sa sľubu odškodnenia a ich rozdelenie:


P.Č Názov priestupku Orientačná
pokuta
Skupina
1. Zákaz vjazdu - vodič motorového vozidla 60,00 € A
2. Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 60,00 € A
3. Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 100,00 € A
4. v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150,00 € A
5. Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia 150,00 € A
6. Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 30,00 € A
7. Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky 100,00 € A
8. Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar) 150,00 € B
9. Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie. 100,00 € B
10. Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke (nevzťahuje sa na vozidlá vyradené z evidencie bez platného EČV) 60,00 € B
11. Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30,00 € A
12. Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 60,00 € A
13. Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 150,00 € A
14. Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150,00 € A
15. Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 150,00 € A
16. Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30,00 € A
17. Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60,00 € A
18. Používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60,00 € A
19. Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30,00 € A
20. Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60,00 € A
21. Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky 60,00 € A
22. Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi 150,00 € A
23. Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30,00 € A
24. Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha 60,00 € A
25. Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60,00 € A
26. Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 60,00 € A
27. 1. Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100,00 € A
28. 2. v ostatných prípadoch 60,00 € A
29. 3. ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150,00 € A
30. Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 150,00 € A
31. Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60,00 € A
32. Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy 60,00 € A
33. Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100,00 € A
34. Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60,00 € A
35. Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 60,00 € A
36. Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50,00 € A
37. Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60,00 € A
38. Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30,00 € A
39. Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60,00 € A
40. Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60,00 € A
41. Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60,00 € A
42. Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 60,00 € A
43. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 50,00 € A
44. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 60,00 € A
45. Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje 60,00 € A
46. Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60,00 € A
47. 1. predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 100,00 € A
48. 2. v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150,00 € A
49. Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 60,00 € A
Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti ustanovenej pravidlam cestnej premávky
V OBCI:
50. nad 6 do 10 km/h 20,00 € A
51. nad 10 do 15 km/h 40,00 € A
52. nad 15 do 19 km/h 60,00 € A
53. nad 19 do 25 km/h 90,00 € A
54. nad 25 do 30 km/h 140,00 € A
55. nad 30 do 35 km/h 200,00 € A
56. nad 35 do 40 km/h 280,00 € A
57. nad 40 do 45 km/h 360,00 € A
58. nad 45 do 50 km/h 440,00 € A
59. nad 50 do 55 km/h 540,00 € A
60. nad 55 do 60 km/h 650,00 € A
61. nad 60 km/h a viac Podľa SK individ.
Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti ustanovenej pravidlam cestnej premávky
MIMO OBEC:
62. nad 6 do 15 km/h 20,00 € A
63. nad 15 do 25 km/h 40,00 € A
64. nad 25 do 29 km/h 60,00 € A
65. nad 29 do 35 km/h 130,00 € A
66. nad 35 do 40 km/h 200,00 € A
67. nad 40 do 45 km/h 300,00 € A
68. nad 45 do 50 km/h 400,00 € A
69. nad 50 do 55 km/h 520,00 € A
70. nad 55 do 60 km/h 650,00 € A
71. nad 60 km/h a viac Podľa SK individ.
72. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50,00 € A
73. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60,00 € A
74. Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 30,00 € A
75. Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60,00 € A
76. Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60,00 € A
77. Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100,00 € A
78. Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60,00 € A
79. Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno. 40,00 € A
80. Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava 60,00 € A
81. Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu 150,00 € A
82. Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100,00 € A
83. Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 60,00 € A
84. Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj. prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 60,00 € A
85. 1. Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny 60,00 € A
86. 2. Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100,00 € A
87. Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 60,00 € A
88. Znečisťovanie cesty 30,00 € A
89. Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 60,00 € A
90. Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 60,00 € A
91. Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60,00 € A
92. Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30,00 € B
93. Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 60,00 € B
94. Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 60,00 € B
95. Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta 60,00 € B
96. Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60,00 € B
97. Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60,00 € A
98. Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60,00 € A
99. Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60,00 € A
100. Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30,00 € A
101. Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60,00 € A
102. Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 60,00 € A
103. Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15m pred nimi a 15m za nimi 150,00 € B
104. Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60,00 € B
105. Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím 60,00 € B
106. Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60,00 € B
107. Porušenie zákazu zastavenia a státia na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60,00 € B
108. Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 60,00 € B
109. Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150,00 € B
110. Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 60,00 € B
111. Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60,00 € A
112. Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 60,00 € A
113. Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150,00 € A
114. Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia 60,00 € A
115. Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 50,00 € A
116. Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30,00 € A
117. Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 20,00 € A
118. Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 60,00 € A
119. Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20,00 € A
120. Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30,00 € A
121. Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 60,00 € A
122. Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 60,00 € A
123. Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 60,00 € A
124. Jazda na diaľnici alebo rýchlostnej ceste s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km.h-1, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km.h-1 60,00 € A
125. Používanie diaľnice alebo rýchlostnej cesty iným účastníkom cestnej premávky 60,00 € A
126. Vchádzanie na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu mimo miest na to určených 60,00 € A
127. Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 100,00 € A
128. Zastavenie a státie na diaľnici alebo rýchlostnej ceste inde ako na miestach označených ako parkovisko 60,00 € A
129. Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici alebo rýchlostnej ceste predpísaným spôsobom 60,00 € A
130. Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 60,00 € A
131. Vlečenie motorového vozidla po diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku 60,00 € A
132. Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici alebo rýchlostnej ceste 60,00 € A
133. Použitie motorového vozidla kategórie M1 a N1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ 60,00 € A
134. Neodstránenie z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu 60,00 € A
135. Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100,00 € A
136. V prípade ohrozenia týchto vozidiel 150,00 € A
137. Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 60,00 € A
138. Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 60,00 € A
139. Vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. 150,00 € A
140. Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60,00 € A
141. Neoznačenie prekážky cestnej premávky 60,00 € A
142. Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá (odsek 1 písm. b) a parkovacieho preukazu 60,00 € A
143. Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60,00 € A
144. Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60,00 € A
145. Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60,00 € A
146. Pokuta za parkovanie udelená mestskou políciou 30,00 € B
147. Absencia platnej diaľničnej známky na diaľnici 60,00 € B