Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

Ako naša služba funguje?

Radar

Vďaka našej službe chránime našich klientov pred neprimerane vysokými pokutami za spáchané dopravné priestupky s výnimkou alkoholu, drog a dopravných nehôd. Ak si je náš klient priestupku plne vedomý a priestupok bol skutočne spoľahlivo zistený (existujú nezvratné dôkazy o spáchaní priestupku bez akýchkoľvek pochybností), môže priestupok pokojne vyriešiť v blokovom konaní formou pokuty nezaplatenej na mieste. Pre takto riešené priestupky zmluvne garantujeme finančné odškodnenie podľa platnej internej smernice až do výšky 85% z celkovej výšky pokuty! Ak si náš klient priestupku vedomý nie je alebo má pocit, že dochádza k porušovaniu jeho práv / nátlaku / vydieraniu / šikane zo strany policajného orgánu, volá na našu HOTLINE linku, kde mu následne poradíme, ako postupovať ďalej. V praxi riešime priestupky našich klientov dvoma cestami:

1. Priestupok riešený v blokovom konaní

Image

V prípade, že o spáchaní priestupku niet pochýb a existuje dôkazový materiál zo strany policajného orgánu o spáchaní dopravného priestupku (spravidla kamerový záznam), je možné priestupok vyriešiť v blokovom konaní formou pokuty nezaplatenej na mieste. To znamená, že s priestupkom súhlasíte, ale odmietnete ho zaplatiť na mieste. Príslušník policajného orgánu Vám následne vystaví blok pokuty nezaplatenej na mieste, potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu (ktoré Vás oprávňuje viesť vozidlo po dobu 15 dní) a poštový poukaz na úhradu pokuty. Kópie týchto dokumentov vrátane dokladu o úhrade priestupku (výpis z účtu, ústrižok zaplateného poštového poukazu a pod.) následne náš klient zašle prefotené / čitateľne odfotografované na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mail priestupky(at)akonapokuty(dot)sk. Príslušník policajného orgánu, ktorý vodičský preukaz zadržal, Vám ho okamžite po preukázaní úhrady priestupku môže vrátiť aj bez toho, aby bol odovzdaný na ODI (napr. po predložení ústrižku – dokladu o zaplatení VP vrátia okamžite a bez akokoľvek zdržiavania). V každom prípade máte v rukách potvrdenie, na základe ktorého môžete ďalej šoférovať a po uhradení pokuty si môžete vodičský preukaz vyzdvihnúť na okresnom dopravnom inšpektoráte.

VZOR - blok pokuty nezaplatenej na mieste.

2. Priestupok riešený v správnom konaní

Image

Ak Vám príslušník policajného orgánu nedá možnosť vyriešiť pokutu v blokovom konaní, prípadne sa do správneho konania chcete odvolať z vlastnej vôle (nie ste si vedomý spáchania dopravného priestupku), vždy odporúčame kontaktovať našu HOTLINE linku! Následne Vás na naše náklady zastúpime pred správnym orgánom a v prípade udelenia pokuty nestrácate nárok na odškodnenie podľa platnej internej smernice. Pre zastúpenie pred správnym orgánom je potrebné doručiť kópie všetkých dokumentov vrátane predvolania na prejednanie priestupku na okresnom dopravnom inšpektoráte a vyplneného nášho interného hlásenia na náš e-mail priestupky(at)akonapokuty(dot)sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Následne Vám bude z našej strany zaslané splnomocnenie na zastupovanie pred ODI, ktoré nám podpísané doručíte poštou na adresu spoločnosti. Ak Vám počas telefonického rozhovoru na našu HOTLINE linku odporučíme odvolať sa do správneho konania, garantujeme Vám v prípade vzniku povinnosť platiť pokutu odškodnenie do takej výšky, aby Vaša účasť na pokute nebola vyššia ako by bola v prípade, keby sa priestupok vyriešil v rámci blokového konania.