Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

1. Poskytovateľ služby:


Image
  • PASI Club, s.r.o.
  • Sládkovičova 569, 024 01, Kysucké Nové Mesto
  • IČO: 47172347, DIČ: 2023774786
  • Registrácia: Okresný súd Žilina, vložka číslo 59177/L
  • Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
  • Číslo účtu: 2923895622/1100
  • Nie sme platcami DPH

2. Základné informácie o poskytovateľovi:


Služba "akonapokuty.sk" ako značka projektu ochrany vodičov pred neprimerane vysokými pokutami za dopravné priestupky je právne zastrešená spoločnosťou PASI Club, s.r.o. založenou výhradne k účelu poskytovania služby akonapokuty.sk. Spoločnosť bola založená ako dcérska firma spoločnosti firmy Paralelná Sieť, s.r.o., ktorá od roku 2011 poskytuje prostredníctvom svojich 40 kmeňových spolupracovníkov (zamestnancov) svojim klientom po celom Slovensku poistné služby a asistenciu pri likvidácii poistných udalostí v oblasti neživotného poistenia. Filozofia projektu akonapokuty.sk je poskytovať svojim klientom profesionálne poradenstvo v oblasti bezpečnosti cestnej premávky spolu s garanciou finančného odškodnenia vzniknutých pokút v prípade spôsobenia dopravného priestupku s výnimkou spôsobených dopravných nehôd, trestných činov a s výnimkou alkohou a iných omamných látok, ktoré sú z prísľubu odškodnenia vylúčené.

3. Systém registrácie a odškodnenia klientov:


Spoločnosť PASI Club, s.r.o. poskytuje odškodnenie svojim klientom na základe uzatvorenej a platnej zmluvy o spolupráci a Internej Smernici spoločnosti. Tieto dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť každej registrácie, kde klient na znak súhlasu so zmluvnými podmienkami a s internou smernicou potvrdí registráciu aktivačným odkazom, ktorý obdrží spolu s vyplnenou Zmluvou o spolupráci a Internou Smernicou na svoj registračný e-mail. Následne po akceptovaní zmluvných podmienok obratom obdrží potvrdzujúci e-mail s objednákou, platobnými údajmi a prístupovými údajmi do interného systému Strážny Pes. Nárok na slub odškodnenia klientovi vzniká po splnení 2 podmienok, a to akceptovaním zmluvných podmienok formou aktivačného e-mailu a uhradením odmeny za poskytované služby spoločnosti PASI Club, s.r.o. Výška odmeny za poskytnuté služby pre PASI Club, s.r.o. je stanovená pre prvých 500 klientov, najneskôr však do 31.08.2013, vo výške 100,00 EUR. Služba sa v období predpredaja dojednáva s platnosťou od 01.09.2013 na obdobie jedného roka. Od 01.09.2013 bude možné službu dojednať za štandardnú (ne-akciovú) cenu 125,00 EUR / rok.


UPOZORNENIE!

Poprosíme našich potenciálnych klientov / záujemcov o službu akonapokuty.sk, aby svojvoľne neposielali akúkoľvek úhradu na konto našej spoločnosti skôr, ako k tomu nebudú vyzvaný formou objednávkového e-mailu po úspešnej aktivácii registrácie. Rovnako tak prosíme našich klientov, aby používali pri úhrade služby správny variabilný symbol. Akúkoľvek obdržanú platbu bez správneho var. symbolu posielame späť na účet odosielateľa.

Známkou odvahy v dnešnom konformnom svete je schopnosť stáť si za svojím presvedčením - nie tvrdohlavo či vzdorovito (toto je znakom obranného postavenia, nie odvahy), ani v geste odplaty, ale jednoducho preto, že práve toto je vaša viera.

Rollo May